Cookie- og privatlivspolitik på stege.io

Sitet er under udvikling og er derfor kun tiltænkt udviklerne.

Cookies

Webstedet stege.io benytter sig ikke af cookies.

Indsamling af personoplysninger

Webstedet stege.io indsamler ingen personoplysninger. Vores webservere pseudonomiserer din IP-adresse ved at sætte de sidste tre cifre til 0. IP-adressen kan derfor ikke mere sammenkædes med en bestemt person.

Websitet stege.io logger de følgende infomationer ved forespørgsel på sitet:

 1. Den anvendte browsertype og versionen
 2. Operativsystemet
 3. Dato og klokkeslet for forespørgslen
 4. Den pseudonomiserede version af IP-adressen
 5. Referrer-URL'en (den side, der førte dig til vores websted)
 6. Internetudbyderen på det forspørgende system, samt andre informationer der afværger angreb og misbrug af vores systemer

Disse data vurderes udelukkende med det formål at forbedre vores tilbud og fortæller os ikke noget om din person.

stege.io benytter eksterne databehandlere, herunder udbydere af eksempelvis software, hosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, der er instrueret af stege.io til at behandle dine personoplysninger på stege.io's vegne og med de metoder, stege.io har fastsat. stege.io pålægger alle sine databehandlere at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondataret. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

Ejeroplysninger

Websitet udbydes af:

Daniel Stege Lindsjø
Dråby Søvej 1
8400 Ebeltoft
Email: daniel(at)stege.io
(at) == @

Cookie and privacy policy on stege.io

The site is under development and is therefore only intended to be used by the developers.

cookies

The website stege.io does not use cookies.

Collection of personal data

The stege.io website does not collect any personal information. Our web servers pseudonomize your IP address by setting the last three digits to 0. The IP address can therefore no longer be linked to a particular person.

The website stege.io logs the following information about request on the site:

 1. The browser type and version used
 2. The operating system
 3. Date and time of the request
 4. The pseudonymized version of the IP address
 5. The Referrer URL (the page that directed you to our site)
 6. Internet Service Provider on the Requesting System, as well as other information that prevents attack and abuse of our systems

These data are evaluated solely for the purpose of improving our offer and do not allow any conclusion to your person.

stege.io uses external data providers, including providers of, for example, software, hosting, backup, security and storage. Your personal information will then be left to third parties, instructed by stege.io to process your personal information on behalf of stege.io and with the methods that stege.io has provided. stege.io requires all its data servers to treat your personal information confidentially and to take the necessary technical and organizational precautions that information is accidentally or illegally destroyed, lost or impaired, or comes to the knowledge of the unauthorized person, misused or otherwise treated in violation of applicable personal data protection. The rapid development of the Internet means that changes in our processing of personal data may become necessary. We therefore reserve the right to update and modify these Privacy Policy. In case of significant changes, we will notify you in the form of a visible notice on our website.

Owner information

The website is offered by:

Daniel Stege Lindsjø
Dråby Søvej 1
8400 Ebeltoft
Email: daniel(at)stege.io
(at) == @